Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Studio Kahuna, gevestigd te Rotterdam, (KvK nummer: 71017097), vanuit haar vestiging aan de Pretorialaan 28 (3072 EN) in Rotterdam, Nederland, diensten en producten levert.

1. De definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

  1. Leverancier: Studio Kahuna, gevestigd te (3072 EN), aan Pretorialaan 28, in Rotterdam.
  1. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Studio Kahuna wordt gesloten.
  1. Abonnement: het maandelijkse website abonnement, waarmee diensten worden geleverd zoals updates, back-ups, service, domeinnaam registratie en beheer, en hosting, welk abonnement hoort bij de afname van een websitepakket en onlosmakelijk onderdeel is van de overeenkomst.
  1. Overeenkomst: elke wederzijdse Acceptatie, mondeling, schriftelijk of per elektronische mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Studio Kahuna. Daar wordt een vergoeding tegenovergesteld.
  1. Acceptatie: de goedkeuring door Afnemer van de door Leverancier op grond van deze Overeenkomst verrichte prestaties.
  1. Website: de door Studio Kahuna ontwikkelde website en, indien overeengekomen, de bijbehorende e-mailadressen, extra webpagina’s, extra modules, inclusief het CMS, de Studio Kahuna Content.
  1. Studio Kahuna Content: de door Studio Kahuna ontwikkelde content (eventueel afkomstig van Wederpartij of derden), waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan de huisstijl, teksten, foto’s en eventuele andere materialen.
  1. Content: de content die door Wederpartij zelf (dan wel op verzoek van Wederpartij door Studio Kahuna) of door derden op de Website wordt geplaatst, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan teksten, foto’s en eventuele andere materialen.
  1. Domeinnaam: de domeinnaam toegekend aan de Website.
  1. Registry: de organisatie waar de Domeinnaam is geregistreerd, waaronder mede doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
  1. Server: de server waarop de Website wordt gehost.
  1. CMS: Content Management Systeem (WordPress) als onderdeel van het Abonnement.
  1. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.
  1. Storing: het in materiële zin niet voldoen van de Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.
  1. Dienstverlening: het geheel van werkzaamheden met betrekking tot de Algemene Voorwaarden van Studio Kahuna te Rotterdam, welke via haar Website Dienstverlening, Producten en Abonnement levert of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer ter zake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten. Onder Leverancier kan mede worden begrepen een door Leverancier aangewezen en/of ingeschakelde derde.
  1. Product: Ieder op grond van de Overeenkomst door of via de Websites van Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van de verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product of dienst, waaronder mede begrepen ‘Websites’, logo, huisstijl, programmatuur & apparatuur welke houdergegevens, administratieve contactpersonen en technische contactgegevens in een database in beheer heeft.
  1. Huisstijlontwikkeling: de optionele mogelijkheid tot ontwikkeling van de externe visuele presentatie van een bedrijf door middel van o.a. eigen briefpapier, logo, vervolgpapier, enveloppen, visitekaartje(s) en/of website(s).
 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

2. Algemeen

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, betreffende levering door Studio Kahuna van Producten aan Wederpartij, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
  1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Studio Kahuna, voor de uitvoering waarvan door Studio Kahuna derden dienen te worden betrokken.
  1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Studio Kahuna en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  1. Indien de wederpartij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Kahuna in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
  1. Alle door Studio Kahuna aangeleverde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
  1. Studio Kahuna behandelt de door de wederpartij aangeleverde informatie strikt vertrouwelijk.
  1. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Studio Kahuna en de Wederpartij zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende documenten van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde: De offerte/het overeenkomstformulier; De Algemene Voorwaarden.
 1. Studio Kahuna is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van Studio Kahuna of op een andere wijze aan Wederpartij bekend gemaakt. Als Wederpartij de wijziging niet wenst te accepteren is Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat

3 Dienstverlening

  1. Indien overeengekomen bestaat de dienstverlening met betrekking tot de Website uit:
    • Het registreren en/of transporteren van een Domeinnaam: registreren van nieuwe Domeinnaam indien de Wederpartij deze nog niet heeft. Indien Wederpartij wel een domeinnaam heeft geregistreerd: het transporteren van de URL van bestaande provider; of het op naam van Studio Kahuna zetten van de reeds geregistreerde domeinnaam.
    • Het hosten van Website op een Studio Kahuna Server.
    • Het aanmaken van één of, indien overeengekomen, meerdere emailadres(sen) (webmail) behorende bij de Domeinnaam.
    • Indien Wederpartij een emailprogramma gebruikt, is Studio Kahuna niet verantwoordelijk voor de koppeling tussen de webmail en het emailprogramma.
    • Studio Kahuna verstrekt instructies via email hoe deze koppeling gemaakt kan worden.
    • Het ontwerpen en opleveren van de Website inclusief het CMS waarmee Wederpartij zelf aanpassingen kan doen aan de Content.
   • Het leveren van service en support op de Content (tekst en foto’s) en techniek van de Website.
  1. Studio Kahuna kan niet garanderen dat er geen Storingen optreden. Studio Kahuna doet haar uiterste best om de Storingen met inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.
  1. Studio Kahuna is gerechtigd de Dienstverlening (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Wederpartij enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
  1. Studio Kahuna is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienstverlening gebruik te maken van Dienstverlening van derden.
 1. Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens Studio Kahuna extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als Wederpartij of eventuele derden in opdracht van Wederpartij, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Wederpartij onvolledige/ onjuiste informatie verstrekt), dan is Studio Kahuna gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Wederpartij in rekening te brengen.

4: Voorwerp van de Overeenkomst en vergoeding

  1. Indien Wederpartij Huisstijlontwikkeling afneemt, kan Leverancier opdracht worden verstrekt, welke opdracht Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de startdatum de volgende diensten uit te voeren, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:
    • Het (eventueel in aanvulling op het Websitepakket) ontwikkelen van de externe visuele presentatie van een bedrijf door middel van o.a. eigen briefpapier, logo, vervolgpapier, enveloppen, visitekaartje(s) en/of website(s).
    • Het ontwerpen van de verzochte externe visuele presentatie middels het door Wederpartij ingevulde aanleverdocument;
    • Het presenteren van drie logo’s en/of Huisstijlen aan Wederpartij, waaruit Wederpartij één kan kiezen.
   • Het digitaal beschikbaar stellen van de Huisstijl en/of het logo in het tussen partijen overeengekomen bestandsformaat. Indien er geen bestandsformaat is overeengekomen, zal Leverancier naar eigen inzicht bepalen in welk bestandsformaat de Huisstijl en/of het logo door Leverancier wordt  aangeleverd.
  1. Indien Wederpartij een Overeenkomst aangaat, kan Leverancier opdracht worden versterkt, welke opdracht Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de startdatum de volgende diensten uit te voeren, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:
    • Het opmaken en ontwikkelen van een website in een aangeleverde of indien gewenst door Leverancier te ontwikkelen huisstijl;
    • Het bouwen van de website, menu’s en alle overeengekomen pagina’s op een testdomein en vullen van deze pagina’s met door Wederpartij middels het aanleverdocument aangeleverde teksten en afbeeldingen;
    • Het beschikbaar stellen van het CMS-beheersysteem;
    • Het plaatsen van het Webdesign op een previewlocatie in afwachting van goedkeuring van Wederpartij;
   • Het beschikbaar stellen van het Webdesign na goedkeuring van Wederpartij.
  1. Bij afname van een Website neemt Wederpartij tevens een Abonnement af, waarbij Leverancier in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende servicediensten uitvoert:
    • Periodieke technische updates;
    • Wekelijkse website backup, inclusief de Programmatuur en informatie die zich daarop bevindt;
    • Het leveren van gebruikersondersteuning, waaronder begrepen: onbeperkt toegang tot de telefonische helpdesk van leverancier;
    • Toegang tot een Nederlandstalige handleiding van het CMS-beheersysteem;
    • Onbeperkte toegang tot het CMS-beheersysteem;
    • Meerdere gebruikers in CMS mogelijk;
    • Onbeperkt pagina’s aanmaken;
    • Onbeperkt content wijzigen.
    • Het beschikbaar (laten) stellen en houden van een CMS- Beheersysteem waarmee Wederpartij de (grafische- en tekstuele) gegevens voor de Website, data en Programmatuur kan plaatsen op haar Website;
   • Het verzorgen van naar redelijkheid en volgens stand der techniek geldende maatstaven voldoende maatregelen voor beveiliging van een website tegen virussen, trojan horses etc. alsook tegen andersoortig gebruik van onbevoegden.
  1. Alle aanbiedingen en offertes van Studio Kahuna zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
  1. Alle aanvragen van de Wederpartij zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. De Overeenkomst komt tot stand doordat een aanvraag van Wederpartij door Studio Kahuna wordt aanvaard of, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat Studio Kahuna uitvoering geeft aan de aanvraag.
  1. Studio Kahuna is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van Wederpartij), zonder dat hierdoor enig recht van Wederpartij op schadevergoeding jegens Studio Kahuna ontstaat. Studio Kahuna is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.
  1. Voor het gebruik van de Dienstverlening is Wederpartij de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.
  1. De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienstverlening.
  1. Studio Kahuna is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij een vooruitbetaling te verlangen.
  1. Betaling dient te geschieden op de door Studio Kahuna op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Studio Kahuna leidend.
  1. Enig beroep door Wederpartij op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
  1. Indien Wederpartij de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Wederpartij over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.
  1. Vanaf de datum van verzuim is Wederpartij naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van €50,- (vijftig euro).
  1. Studio Kahuna is gerechtigd de kredietwaardigheid van Wederpartij te onderzoeken. Indien wenselijk dient Wederpartij, op eerste verzoek van Studio Kahuna, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Studio Kahuna. Studio Kahuna is in zodanig geval gerechtigd de Dienstverlening, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.
  1. Uiterlijk drie maanden na betaling van de éénmalige kosten zet Studio Kahuna de website live. Indien hiervoor medewerking van Wederpartij is vereist om, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, de site te verhuizen, zal Studio Kahuna de website desnoods in een specifieke omgeving live zetten waardoor de URL kan afwijken.
 1. Als de Wederpartij verhuist of het factuuradres van de Wederpartij wijzigt, dan dient de Wederpartij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en / of nieuwe factuuradres schriftelijk aan Studio Kahuna mee te delen.

5 Ontwikkeling van de website

  1. In het kader van de ontwikkeling van de Website zal Studio Kahuna telefonisch contact opnemen met Wederpartij om een interview af te nemen t.b.v. de benodigde Content. Wederpartij wordt tevens in gelegenheid gesteld binnen 7 dagen Content aan te leveren mocht dit van toepassing zijn.
  1. In het kader van de oplevering kan de Wederpartij per e-mail een testlink aanvragen om vrijblijvend de Website eenmalig te beoordelen. Deze link blijft gedurende de periode van 30 dagen geldig, hierna wordt de Website offline gehaald.
    • Indien akkoord krijgt Wederpartij de mogelijkheid om per iDeal de éénmalige kosten af te rekenen en tevens toestemming te geven voor automatische incasso van de overeengekomen Website. Indien de Domeinnaam (nog) niet beschikbaar is, zal Studio Kahuna de Website tijdelijk op een subdomein van tijdelijk.studiokahuna.nl publiceren.
   • Indien niet akkoord wordt de Website direct offline gehaald.
  1. Indien overeengekomen zal Studio Kahuna aan de Website (een) e-mailaccount(s) koppelen. Indien Wederpartij reeds beschikt over een bestaand e-mailadres, dan kan dat e-mailadres geplaatst worden op de Website. Op verzoek van Wederpartij kan Studio Kahuna een nieuw e-mailadres opzetten en Wederpartij via de mail uitleggen hoe dat e-mailadres geïmplementeerd kan worden op zijn/haar computer. Na afloop van de Overeenkomst zal Studio Kahuna het e-mailadres verwijderen.
  1. Wederpartij zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Wederpartij zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de levering van de Diensten op door Studio Kahuna bekend gemaakte wijze en volgens de door haar bekend gemaakte (technische) specificaties tijdig verstrekken. Studio Kahuna heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. Studio Kahuna zal Wederpartij via een brief of e-mail van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.
  1. Wederpartij staat ervoor in dat de in punt 4 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door Studio Kahuna overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Wederpartij garandeert ook dat zijn eigen gebruik van de Dienst overeenstemt met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Wederpartij zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Studio Kahuna en haar Diensten zou kunnen aantasten. Wederpartij vrijwaart Studio Kahuna volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Studio Kahuna ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
  1. Wederpartij is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Studio Kahuna hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
  1. Wederpartij zal zich steeds houden aan alle door Studio Kahuna verstrekte of op de website van Studio Kahuna bekend gemaakte Richtlijnen voor het gebruik van de Dienstverlening.
 1. Als in het kader van de Dienstverlening gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan dient Wederpartij deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient Wederpartij Studio Kahuna direct op de hoogte te stellen zodat Studio Kahuna de toegang tot de Dienstverlening kan blokkeren of andere passende maatregelen kan nemen. Wederpartij is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienstverlening via zijn inloggegevens.

6. Domeinnaam

  1. Indien overeengekomen zal Studio Kahuna de Domeinnaam aanvragen en registreren bij de Registry van de Domeinnaam. Wederpartij is ermee bekend en akkoord dat op de aanvraag en de registratie bij de Registry en het gebruik van de Domeinnaam de Algemene Voorwaarden en andere regels van de Registry van toepassing zijn. Op verzoek van Wederpartij zal Studio Kahuna deze Algemene Voorwaarden en regels aan Wederpartij doen toekomen.
  1. Wederpartij is ermee bekend dat de Registry de aanvragen van domeinnamen behandelt op volgorde van binnenkomst. De Registry beslist over de uiteindelijke toekenning van de Domeinnaam. Studio Kahuna zal haar uiterste best doen om de Domeinnaam voor Wederpartij aan te vragen maar kan geen enkele garantie geven op het succesvol registreren van de Domeinnaam door Studio Kahuna bij de Registry.
  1. Indien Wederpartij (of een derde in opdracht van Wederpartij) voorafgaand aan de Overeenkomst reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd, welke Wederpartij in het kader van de Overeenkomst wenst te gebruiken, dient Wederpartij ervoor zorg te dragen dat deze wordt overgedragen aan Studio Kahuna. Zodra de Domeinnaam is overgedragen aan Studio Kahuna, zal Studio Kahuna ervoor zorgdragen dat deze Domeinnaam aan de Website gekoppeld kan worden. In het kader van de overdracht zal Wederpartij steeds alle hiervoor benodigde informatie verschaffen en medewerking verlenen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het opvragen van de EPP-token bij de huidige provider en het verstrekken van de opdracht tot de overdracht van de Domeinnaam.
  1. Wederpartij is ermee bekend en akkoord dat Studio Kahuna de Domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Als gevolg hiervan heeft Wederpartij geen zeggenschap over de registratie van de Domeinnaam.
  1. Wederpartij staat ervoor in dat het gebruik van de Domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede doch niet uitsluitend de aan derden toekomende merk- en handelsnaamrechten. Indien Wederpartij vermoedt dat de Domeinnaam inbreuk maakt op rechten van derden zal hij/zij Studio Kahuna daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Studio Kahuna is te allen tijde gerechtigd de Domeinnaam te veranderen, bijvoorbeeld indien zij zelf het vermoeden heeft dat het gebruik daarvan door Wederpartij inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden dan wel anderszins onrechtmatig is jegens derden. Daar waar mogelijk zal Studio Kahuna Wederpartij voorafgaand schriftelijk op de hoogte brengen van de verandering. De verandering van de Domeinnaam leidt niet tot een verplichting van Studio Kahuna tot betaling van een vergoeding aan Wederpartij voor de door hem gemaakte kosten of geleden schade. Indien een derde Studio Kahuna aanspreekt in verband met een inbreuk op de aan hem toekomende rechten, zal Studio Kahuna deze derde doorverwijzen naar Wederpartij. Wederpartij vrijwaart Studio Kahuna voor alle kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden dienaangaande.
 1. Wederpartij is gerechtigd om na afloop van de Overeenkomst de voor hem geregistreerde Domeinnaam kosteloos over te nemen. Op verzoek zal Studio Kahuna een transfercode aanmaken en per email aan Wederpartij verzenden. De transfercode blijft gedurende 5 dagen geldig. Wanneer Wederpartij binnen 5 dagen geen gebruik maakt van de transfercode, wordt de Domeinnaam vrijgegeven en (na een quarantaineperiode van 40 dagen) beschikbaar gesteld voor registratie door derden. Indien Wederpartij de Domeinnaam overneemt, verhuist het e-mailadres automatisch mee (proces van circa 5 dagen).

Gebruiksrecht CMS

  1. Gedurende de duur van de Overeenkomst verleent Studio Kahuna Wederpartij niet-exclusieve toegang tot het WordPress CMS. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd de CMS te gebruiken (via de aan hem toegekend wachtwoord en gebruikersnaam) op de Server ten behoeve van het zelf wijzigen, ontwikkelen en aanpassen van de Website.
  1. Wederpartij erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de CMS uitsluitend toekomen aan Studio Kahuna en of haar licentiegevers. Niets uit de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten.
 1. Het is Studio Kahuna toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de CMS, voor zover dit de afgesproken werking niet nadelig beïnvloedt. Het is Wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

Hosting

  1. Gedurende de duur van de Overeenkomst zal Studio Kahuna aan Wederpartij een hostingdienst met betrekking tot de Website leveren. In het kader van de hostingdienst zal Studio Kahuna schijfruimte op een door Studio Kahuna te bepalen Server ter beschikking stellen voor het plaatsen van de Website, het verhelpen van storingen en het verzorgen van de bereikbaarheid van de Website.
 1. Studio Kahuna verbindt zich tot het verzorgen en aan de stand der techniek aanpassen van de beveiliging van de Server en Website en zal haar best doen om onbevoegde toegang tot en onbevoegd aanpassen van de Website te voorkomen.

9. Gebruik Website

  1. Wederpartij zal door het gebruik van de Website geen rechten van derden (waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen derden die eveneens van de Website Diensten gebruik maken) schenden, zich ten opzichte van die derden niet onwelvoeglijk of onrechtmatig gedragen en aan derden geen schade toebrengen. In het bijzonder zal Wederpartij:
    • Geen spam of grote hoeveelheden e-mails per keer, via de Website versturen;
    • Zich geen toegang verschaft en tot computers, computersystemen of websites waarvoor hij niet is geautoriseerd;
    • Niet opzettelijk virussen of andere programma’s of gegevens verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
   • Niet zodanig gebruikmaken van de Website dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Studio Kahuna en haar leveranciers of derden wordt verhinderd, dat daardoor klanten van Studio Kahuna of van de leveranciers van Studio Kahuna in het gebruik van hun Website worden gehinderd of dat daardoor het internetverkeer hinder ondervindt.
  1. Wederpartij verkrijgt via een accountnaam en wachtwoord toegang tot het CMS en de Website. Wederpartij dient te allen tijde vertrouwelijk om te gaan met de wachtwoorden en de e-mailadressen en draagt er zorg voor dat het CMS uitsluitend door de bevoegde personen gebruikt kan worden. Wederpartij is volledig aansprakelijk voor alle aanpassingen in de Website via zijn toegang tot de CMS.
  1. Studio Kahuna zal Wederpartij een handleiding voor het gebruik van de CMS verstrekken, welke beschikbaar is op https://wijgaanonline.nl. In aanvulling hierop biedt Studio Kahuna Wederpartij support met betrekking tot het gebruik van de CMS, één en ander in overeenstemming met artikel 12. Wederpartij zal de door Studio Kahuna verstrekte aanwijzingen met betrekking tot maatregelen ter voorkoming en beperking van storingen, calamiteiten, verminking of verlies van gegevens steeds nauwkeurig opvolgen.
 1. Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Studio Kahuna gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, waaronder het verwijderen van de Website, indien Wederpartij in strijd met dit artikel handelt, Wederpartij vrijwaart Studio Kahuna voor aanspraken van derden die verband houden met het handelen van Wederpartij in strijd met dit artikel.

10. Studio Kahuna Content

  1. De Website kan bestaan uit Studio Kahuna Content en Content afkomstig van Wederpartij. Wederpartij is ermee bekend en akkoord dat de Studio Kahuna Content niet specifiek voor hem is ontwikkeld en dat de Studio Kahuna Content eveneens gebruikt kan worden voor de producten van derden.
  1. Indien overeengekomen kan de Studio Kahuna Content bestaan uit een video van de (activiteiten en/of het bedrijf van) Wederpartij. Studio Kahuna zal er in dat geval voor zorgdragen dat een filmmaker op het overeengekomen tijdstip en adres de video zal maken. De video zal tegelijkertijd met de oplevering van de Website worden opgeleverd. Indien door de Wederpartij akkoord bevonden, zal Studio Kahuna deze video op de Website plaatsen. De video wordt geleverd ‘as is’ zonder enige garantie of toezegging. Op Studio Kahuna rust geen verplichting om de video na de oplevering kosteloos aan te passen.
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website (exclusief de Wederpartij Content) berusten bij Studio Kahuna en/ of haar licentiegever. Gedurende de duur van de Overeenkomst verkrijgt Wederpartij een niet-exclusief recht om de Studio Kahuna Content te gebruiken ten behoeve van de Website. Studio Kahuna is te allen tijde gerechtigd de Studio Kahuna Content aan te passen of te verwijderen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.

11. Wederpartij Content

  1. Wederpartij staat ervoor in dat alle door hem verstrekte en geplaatste Content, en alle overige informatie, juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is deze Content voor de Website te gebruiken.
  1. Wederpartij garandeert dat de Content en zijn gebruik daarvan niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden dan wel anders niet onrechtmatig is. In het bijzonder garandeert Wederpartij dat de Content geen pornografi sch materiaal bevat, niet haatdragend of beledigend is en niet aanzet tot geweld. Wederpartij vrijwaart Studio Kahuna volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door zijn Content en het gebruik daarvan, dan wel door het niet nakomen van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of het handelen in strijd daarmee.
  1. Het maken van een back-up of een kopie van de Content en Studio Kahuna Content maakt geen onderdeel uit van de dienst, Studio Kahuna is dan ook niet aansprakelijk voor het verlies of het beschadigen daarvan. Wederpartij zelf verantwoordelijk voor het maken van een kopie of back up van de inhoud van de Website.
 1. Indien Studio Kahuna het vermoeden heeft dat de Content inbreuk maakt op de aan derden toekomende (intellectuele eigendomsrechten) dan wel anderszins onrechtmatig is, zal Studio Kahuna Wederpartij hiervan op de hoogte brengen en hem een termijn stellen waarbinnen de Content dient te worden aangepast. Indien Wederpartij aan dit verzoek geen gehoor geeft, acht Studio Kahuna zich gerechtigd de Content te verwijderen. Indien naar de mening van Studio Kahuna een nadere termijn echter niet kan worden afgewacht is zij gerechtigd per direct tot verwijdering over te gaan, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Studio Kahuna is gerechtigd om .zip, mp3, jpg en soortgelijke bestanden te verwijderen indien deze bestanden leiden tot een te grote belasting van de Servers.

12. Support

 1. Na oplevering van de Website levert Studio Kahuna support op basis een vaste vergoeding per aanvraag op het gebied van het gebruik van de Website. De support kan bestaan uit:
   • uploaden van Content;
   • verstrekken van voorlichting met betrekking tot de plaatsing van de Content;
   • aanpassen en aanvullen van de Website;
  • aanpassen van beeldmateriaal met betrekking tot de Website.

13. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële periode van één (1) jaar. Na afloop van deze initiële periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door een van de partijen uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.
  1. Bij overschrijding van een termijn, overeengekomen door Studio Kahuna en de wederpartij, dient de Wederpartij Studio Kahuna derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Studio Kahuna dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  1. Studio Kahuna zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  1. Studio Kahuna heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Studio Kahuna gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij ter beschikking staan. Studio Kahuna accepteert geen enkele aansprakelijkheid hierdoor ontstaan.
  1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Kahuna aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Studio Kahuna worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Kahuna zijn verstrekt, heeft Studio Kahuna het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij de gegevens aan Studio Kahuna ter beschikking heeft gesteld. Studio Kahuna is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Studio Kahuna is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Studio Kahuna zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Studio Kahuna gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Studio Kahuna bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
  1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Studio Kahuna een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  1. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Studio Kahuna gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Studio Kahuna daardoor direct of indirect ontstaan.
  1. Indien Studio Kahuna met de Wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Studio Kahuna niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 1. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Studio Kahuna:
   • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
   • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Studio Kahuna rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

14. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

  1. Studio Kahuna is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Studio Kahuna ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Studio Kahuna kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Zolang de Wederpartij de vergoeding niet volledig voldoet, is Studio Kahuna gerechtigd de levering van de dienst of de goederen op te schorten.
  1. Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Studio Kahuna gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien Wederpartij:
    • niet voldoet aan haar verplichtingen uit 4, 7.3 of 9.1;
   • op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
  1. Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Wederpartij nimmer van enige betalingsverplichting terzake van al door geleverde Dienstverlening. Bedragen die voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. Studio Kahuna gerechtigd de levering van de dienst of de goederen op te schorten.
  1. Voorts is Studio Kahuna bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Studio Kahuna kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studio Kahuna op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Studio Kahuna de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  1. Indien Studio Kahuna tot opschorting of ontbinding overgaat, is Studio Kahuna op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Studio Kahuna gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
  1. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Studio Kahuna gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
  1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Studio Kahuna, zal Studio Kahuna in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Studio Kahuna extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Studio Kahuna anders aangeeft.
  1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Studio Kahuna vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Studio Kahuna op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  1. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
  1. Wanneer de wederpartij niet binnen het gestelde termijn presteert, wordt de wederpartij schriftelijk in gebreke gesteld en wordt hem een termijn van 5 werkdagen geboden om alsnog aan zijn tegenprestatie te kunnen voldoen. Blijft prestatie uit dan is de wederpartij in verzuim. Studio Kahuna zal, zo een geval zich voordoet, zich beraden over verdere juridische stappen.
  1. Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Wederpartij al hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Wederpartij ter beschikking heeft gesteld en staakt Wederpartij het gebruik van de Dienstverlening.
 1. De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

15. Overmacht

  1. Studio Kahuna is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Studio Kahuna geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Kahuna niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
  1. Studio Kahuna kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Voor zoveel Studio Kahuna ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Kahuna gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

16. Automatische incasso en incassokosten

  1. Wederpartij maakt bij Studio Kahuna gebruik van automatische incasso; dat wil zeggen dat de Wederpartij aan Studio Kahuna een machtiging verstrekt tot het incasseren van de maandelijkse Abonnement-kosten na de betaling van de éénmalige kosten per i-Deal.
  1. Studio Kahuna stelt machtigingen in per Website, dus niet per afgenomen module. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de betalingen middels automatische incasso. Indien Wederpartij in gebreke blijft, zal de Website offline gehaald worden 30 dagen na de mislukte incasso.
 1. Als Wederpartij Studio Kahuna gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag binnen 30 dagen na incasso worden teruggestort.

17. Aansprakelijkheid

  1. Indien Studio Kahuna aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  1. Studio Kahuna is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio Kahuna is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  1. Indien Studio Kahuna aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Studio Kahuna beperkt maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en wat redelijkerwijs van Studio Kahuna mag worden verwacht.
  1. De aansprakelijkheid van Studio Kahuna, indien aansprakelijk, is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  1. Studio Kahuna is, indien aansprakelijk, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Kahuna aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Studio Kahuna toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Studio Kahuna is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studio Kahuna of zijn leidinggevende ondergeschikten.

18. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Studio Kahuna voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Studio Kahuna toerekenbaar is. Indien Studio Kahuna uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Studio Kahuna zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Studio Kahuna, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Studio Kahuna en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

19. Intellectuele eigendom

 1. Studio Kahuna behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Studio Kahuna heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

20. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Kahuna partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  1. De rechter in de vestigingsplaats van Studio Kahuna is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Studio Kahuna het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  1. Beide partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 1. Alvorens de wederpartij een beroep doet op de rechter dient, tenzij beide partijen van een andere mening zijn toegedaan, de wederpartij een beroep te doen op een NMI- erkende mediator om het geschil buiten rechtelijk te beslechten.

21. Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
  1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Studio Kahuna.
 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.